دکون ها رو تخته کردی، بری که دیگه بر نگردی

دکون ها رو تخته کردی، بری که دیگه بر نگردی

✍🏼 سجادبهزادی؛ روزنامه نگار من همان دهه شصتی ام که با پایان رسیدن سال ۱۳۹۹ عمرم به ۴۰ رسیده است. ما دهه شصتی ها در حالی به ۱۴۰۰ رسیدیم که بیشترین آمار بیکاری و تحمل سختی به گواه تاریخ مال ماست. بر اساس آمارهای منتشر شده از حدود ۵/ ۸ میلیون پسر و ۵/ ۸