دوم خرداد ۷۶ تا دوم خرداد ۹۹/ «انارستان» شهری که به استانداردهای خود پشت کرده است!

دوم خرداد ۷۶ تا دوم خرداد ۹۹/ «انارستان» شهری که به استانداردهای خود پشت کرده است!

مصدق مظهر وطن پرستی و فردوسی، کسی که زبان فارسی را نجات داد، این دو نام بزرگ در انارستان چه می‌کنند؟ انارستانی که از دوم خرداد ۷۶ و به روی کار آمدن دولت اصلاحلات بیشتر بر همگان شناخته شد و با انجمن «راه الفبا» فعالیت های مدنی خود را شروع کرد. باغدارن و کشاورزان به